Thursday, May 9, 2013


Долната вилица (mandibula), според поделбата влегува во групата коски на лицето. Таа е најголемата и најјаката коска во слелетот на лицето, и служи за припојување на долните заби. Забите или (dentes), се цврсти структури сместени во забни јамички или (алвеоли),на долната и горната вилица од усната празнина.

No comments:

Post a Comment